1. מבוא
  1 אנו מברכים אותך על שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברת סביון דיאגנוסטיקה בע"מ, שכתובתו Savvycehck.com להלן – "אתר האינטרנט  www.savvycheck.com)
  • אתר האינטרנט מופעל ומנוהל על ידי חברת סביון דיאגנוסטיקה בע"מ, ח.פ. 513357707, שכתובתה רחוב הבשם 3 אשדוד (להלן: "סביון דיאגנוסטיקה בע"מ"), ומספר הטלפון באמצעותו ניתן ליצור עימה קשר, כולל בעניין אתר האינטרנט ו/או לצורך קבלת שירות ללקוחות שרכשו את המוצרים (להלן: "מוקד שירות הלקוחות"), הינו 1-800-071-440, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00. בימי שבת, חג, שבתון וערבי חג, מוקד שירות הלקוחות יהיה סגור.
     3 אתר האינטרנט מציע לך לקבל מידע ו/או לרכוש מתוך מגוון של מוצרים בתחום האבחון הבייתי (IVD)  (להלן: "המוצרים").
   1.4  מטרת התקנון שלהלן להגדיר את הזכויות והחובות שלך, כמבקר ו/או כלקוח (להלן: "הלקוח"), בכל הנוגע לשימוש באתר האינטרנט ו/או בכל הנוגע לרכישת המוצרים באמצעותו.
   1.5 תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין סביון דיאגנוסטיקה בע"מ, ולכן את/ה מתבקש לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם. מובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט את/ה מסכים/ה, מאשר/ת ומצהיר/ה כי קראת את הוראות התקנון וכי את/ה מקבל עליך את כל הוראותיו, ללא כל סייג. תנאי לשימושך באתר האינטרנט הינו הסכמתך לאמור בתקנון בכלל, ובסעיף זה בפרט.
    1.6 לסביון דיאגנוסטיקה בע"מ שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או לתקן את התקנון, מעת לעת ולשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. לאור זאת הנך מתבקש/ת לקרוא את התקנון בכל פעם שאת/ה בוחר/ת להשתמש באתר האינטרנט.
   1.7 בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט ולפני ביצוע התשלום, עליך כלקוח לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך כי קראת את התקנון וכי את/ה מקבל על עצמך את כל הוראותיו ותנאיו.
   במסגרת אישור זה את/ה מסכים/ה, מאשר/ת ומצהיר/ה כי קרא/ת את כל הוראות התקנון וכי את/ה מקבל על עצמך את כל הוראותיו, ללא כל סייג, וכך בין אם ביצעת רכישה באתר האינטרנט ובין אם ביצעת רכישה באמצעות הטלפון. מובהר ומוסכם כי ככל ולא קראת את התקנון, על אף שאישר/ת כי עשית כן, התקנון יחול עליך ויחייב אותך לכל דבר ועניין. כאמור לעיל, גם במידה ולא סימנת כי את/ה מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע ההזמנה באמצעות הטלפון על ידך מהווה הסכמה כאמור.

   2.0  כללי
   2.1  המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מימנו.
    2.2 כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להם כל משקל בפרשנות התקנון.
   2.3  התקנון ו/או תנאיו מופנים לבני המינים באופן שווה, ומנוסחים בלשון זכר ונקבה יחד.
    2.4 מובהר כי כל הוראה שבתקנון תחול, בהתאמה ובשינויים המחויבים, גם על לקוח שבחר לרכוש מוצרים שפורסמו באתר האינטרנט, באמצעות התקשרות טלפונית עם מוקד שירות הלקוחות של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ.

   3.0  מועדי פעילות אתר האינטרנט
    3.1 אתר האינטרנט יהיה פעיל בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר האינטרנט הושבת משימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כוח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או נפילת קווי תקשורת ו/או בעיה של ספק האינטרנט וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או בשליטת ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בנוגע למקרים בהם אתר האינטרנט לא היה פעיל.
    3.2 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברת סביון דיאגנוסטיקה בע"מ שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

   4.0  העברת זכויות באתר האינטרנט
   4.1  סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות ו/או את הפעלת אתר האינטרנט לצד שלישי לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכך שכל זכויות הלקוח על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מההעברה. במקרה כאמור יועברו פרטי הלקוח, כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט, לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל את הבעלות ו/או את הזכויות ו/או את הפעלת אתר האינטרנט, ללא פרטי אמצעי התשלום, והלקוח מסכים לכך מראש.

    5.0 הכשרות לרכוש באתר האינטרנט
   5.1  רשאי לרכוש מוצרים באתר האינטרנט כל אדם, שהינו מעל גיל 18 שנים ובעל כשרות משפטית, אשר בבעלותו/ הוא מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן: "כרטיס אשראי").
    5.2 מובהר בזה כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.
    5.3 לסביון דיאגנוסטיקה בע"מ שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, גם אם רכש בעבר מוצרים באמצעות אתר האינטרנט וגם אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות זו תעמוד לסביון דיאגנוסטיקה בע"מ, בין היתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   5.3.1  ככל ובעת ההרשמה לאתר האינטרנט, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או פרטים שאינם נכונים.
    5.3.2 הלקוח ביצע רכישה ו/או התכוון לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או שנחסם לשימוש ו/או שאינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו.
   5.3.3  הלקוח עשה שימוש ו/או התכוון לעשות שימוש באתר האינטרנט לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ"י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה.
   5.3.4  הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או שפוגעים בסביון דיאגנוסטיקה  בע"מ ו/או במי מטעמה של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או באתר האינטרנט, לרבות בלקוחותיה ו/או בספקיה.
    5.3.5 במקרה בו ללקוח קיים חוב לסביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או לחברות ו/או לגופים הקשורים עימה, לרבות חוב הנובע מרכישה ו/או מהזמנת מוצרים באחת מהחנויות הקשורות עימה.
   5.3.6  הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת.
   5.3.7  מובהר כי אי נקיטת אמצעי הגבלה ו/או ביטול מצד סביון דיאגנוסטיקה בע"מ כאמור, על אף שעומדת לה הזכות לעשות כן, לא ייחשבו כוויתור של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ על איזו מזכויותיה.

    6.0 רישום לאתר האינטרנט לצורך ביצוע רכישה
   6.1  לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט על הלקוח לבצע הליך רישום ולמסור את פרטיו האישיים, בהתאם למבוקש, כשאלו כוללים בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, כתובת פרטית, כתובת אליה הלקוח מעוניין שיסופקו המוצרים שהוזמנו על ידו באתר האינטרנט או ציון העובדה שהלקוח מעוניין באיסוף עצמאי מכתובת חנות סביון דיאגנוסטיקה בע"מ, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וכיוצ"ב. כמו כן יתבקש הלקוח לסמן במידה ואינו מעוניין לקבל מידע פרסומי ו/או דיוור ישיר. על הלקוח לסמן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה. על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.
   6.2  בנוסף לפרטים לעיל, בעת ההרשמה לאתר האינטרנט, תישלח לכתובת הדוא"ל שהזין הלקוח סיסמא. זוהי סיסמא ראשונית והלקוח רשאי לשנותה. הלקוח בלבד יהיה אחראי לשמירת הסיסמא שבחר ולתדירות החלפתה, וזאת בכדי למנוע שימוש לרעה בפרטיו. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה בקשר לסיסמא ו/או שימוש שנעשה בסיסמא זו.
    6.3 במקרים שהלקוח איבד ו/או שכח את הסיסמא, הלקוח יידרש להזין פרטים אישיים, ככל שיידרשו על ידי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ, לצורך חידוש ו/או איפוס הסיסמא. בכל מקרה הלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה בקשר לאובדן ו/או חידוש הסיסמא.
    6.4 החל מהרכישה השנייה באתר האינטרנט ואילך (למעט אם הגדרות המחשב האישי של הלקוח מונעות אפשרות זו), הלקוח יוכל להזין את כתובת הדוא"ל והסיסמא שבחר, במקום המתאים לכך, לצורך זיהוי מהיר, ובכך לחסוך את הליך הרישום והצורך למלא שוב את רוב הפרטים הנזכרים לעיל – למעט פרטי כרטיס אשראי, אותם יידרש הלקוח להזין בכל פעם מחדש.
    6.5 זיהויו של הלקוח כלקוח של אתר האינטרנט יעשה, בעת פנייתו למוקד שירות הלקוחות של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ, על ידי שם פרטי ומשפחה ו/או מספר טלפון.
   6.6 הלקוח בלבד יהיה אחראי לעדכון פרטיו ו/או לבדיקת נכונות פרטיו כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט. במקרה בו חל שינוי ו/או עדכון בפרטים על הלקוח מוטלת החובה על הלקוח לדאוג לעדכנם ולתקנם.
   6.7  סביון דיאגנוסטיקה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להחליט על אמצעים ו/או דרכי זיהוי נוספים לצורך זיהוי הלקוח, כפי שיוחלט על ידה מעת לעת.

   7. המוצרים באתר האינטרנט
    7.1 באתר האינטרנט יוצגו ויוצעו למכירה מגוון של מוצרים, בתחום האבחון הביתי (IVD) אשר חלקם מיובאים על ידי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ וחלקם מיוצרים על ידי סביון דיאגנוסטיקה.
    7.2 באתר האינטרנט יופיע תיאור תמציתי של המוצר. במקרה של חוסר במוצר מסוים, יירשם כי מוצר זה אינו מצוי כעת במלאי. מוסכם כי יתכנו מקרים בהם מכל סיבה שהיא לא צוין חוסר במוצר מסוים למרות שהוא חסר במלאי, ובמקרה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ בשל כך.
    7.3 במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, סביון דיאגנוסטיקה בע"מ לא תהיה מחויבת לספק מוצר זה ללקוח. נציג שירות הלקוחות יעשה מאמץ ליצור קשר עם הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר האינטרנט, ויציע לו לבחור מוצר דומה ו/או אחר מבין המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט ו/או שיוצע לו, במידה וחויב, לקבל את כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע את הרכישה. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי  סביון דיאגנוסטיקה  בע"מ ו/או מי מטעמה.
   7.4  ל סביון דיאגנוסטיקה בע"מ שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות ו/או לעדכן בכל עת את היצע ומגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, לפי שיקול דעתה הבלעדי. היצע המוצרים הינו לבחירת סביון דיאגנוסטיקה בע"מ.
    7.5 סביון דיאגנוסטיקה בע"מ מביאה לידיעת הלקוח כי המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, כולם או חלקם, מוצעים למכירה גם ברשתות הפארם השונות ו/או בבתי המרקחת הפרטיים ו/או נמכרים גם על ידי ספקים שונים ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
    7.6 תמונות המוצרים ו/או תמונות אריזות המוצרים המופיעות באתר האינטרנט הינן לצורך המחשה בלבד.  


8.0  אספקת המוצרים
8.1  אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר רק בארץ ובתוך גבולותיה.
 8.2 אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תעשה באמצעות שליח של חברת שליחויות או באמצעות שירותי הפצה של חברת שליחויות ו/או באמצעות מערך השליחויות של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או בכל דרך אחרת, כפי שיוחלט על ידי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ מפעם לפעם (להלן: "השליח").

 8.3  מובהר כי אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תסופק באמצעות שליח לכתובת שהלקוח ציין בהליך הרישום ככתובת אליה מבקש את אספקת המוצרים.
8.4  אספקת המוצרים תתאפשר לכל היישובים בארץ, בהתאם לכתובת שנרשמה על ידי הלקוח באתר האינטרנט כאמור, למעט יישובים מסוימים בארץ, כפי שיוחלט מפעם לפעם על ידי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ולשיקול דעתה הבלעדי, אשר אליהם לא תתאפשר אספקת מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט, באמצעות שליח, ומבלי שללקוח תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ בקשר לכך.
 8.5 מובהר כי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט, אף אם הלקוח סימן בעת הליך הרשמתו מען הנכלל בין היישובים בהם לא תתאפשר אספקת מוצרים באתר האינטרנט, ומען זה נקלט במערך ההזמנות של אתר האינטרנט וההזמנה סומנה כמאושרת. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה.
8.6  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט ליישובים שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או מכל סיבה אחרת, בין אם באופן זמני ו/או קבוע, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה בעניין זה.

9.0  מועד אספקת המוצרים
 9.1 מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט עד לשעה 10:00 ביום בו בוצעה הרכישה, הינו בתוך 24 שעות מיום אישור ביצוע ההזמנה בדוא"ל חוזר, כהגדרת מונח זה בסעיף 16 להלן. מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט לאחר השעה 10:00 ביום בו בוצעה הרכישה, הינו בתוך 48-72 שעות מיום אישור ביצוע ההזמנה בדוא"ל חוזר, כהגדרת מונח זה בסעיף 16 להלן ( להלן: " מועד אספקת המוצרים"). מועד אספקת המוצרים יכול וידחה עקב התאמת המועד לנוחות הלקוח ו/או במקרה בו הלקוח ו/או מקבל המוצרים מטעם הלקוח לא נכחו במועד אספקת המוצרים בכתובת אספקת המוצרים, כפי שנרשמה על ידי הלקוח באתר האינטרנט. במקרים כאמור, יידחה מועד אספקת המוצרים בהתאם למועד שיתואם עם הלקוח וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה.
9.2  שעות וימי האספקה: אספקת המוצרים תבוצע רק בימי עסקים בין הימים ראשון עד חמישי, בין השעות 09:00-18:00, שאינם ימי חג ו/או שבתון ו/או ערבי חג.
9.3  על אף האמור בסעיף 9.2 לעיל, במקרים של כוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או השליח ו/או מי מטעמם, לרבות שביתה, השבתה, אירועים ביטחוניים, תנאי מזג אוויר קשים וכו', ייתכן עיכוב במועד אספקת המוצרים וללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמן.

 
 11.0 אמצעי זיהוי לצורך קבלת המוצרים
11.1  כתנאי לקבלת המוצרים, הלקוח (או מקבל המוצרים מטעמו, שהינו מעל גיל 18) ייזדהו באמצעות הצגת תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה בתוקף ויאשרו בחתימתם את קבלת המוצרים על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, כפי שיוחלט על ידי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או חברת השליחויות

 12.0 מחירי המוצרים
12.1 לצד כל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן של המוצר בשקלים חדשים, כשהוא כולל מע"מ (להלן – "מחיר המוצר"). המחירים כוללים דמי משלוח

 12.2 סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תהיה רשאית לשנות את מחיר המוצרים לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.
 12.3 מחיר המוצר שיחייב את הלקוח הינו מחיר המוצר בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה בדוא"ל חוזר ללקוח, כהגדרתו בסעיף 16 להלן.
 12.4 מחיר המוצר, כפי שמופיע באתר האינטרנט, אינו בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או במחיר כדאי ו/או זול יותר ממחיר אותו המוצר, כפי שזה מוצע למכירה באתרי אינטרנט אחרים ו/או במקומות אחרים. הלקוח בלבד אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או קיומם של מבצעים, בטרם רכישת המוצרים באתר האינטרנט.
 12.5 למען הסר ספק, מובהר כי במקרה בו תמצא מדבקת מחיר על המוצר שהוזמן על ידי הלקוח, בין אם המחיר גבוה יותר ובין אם המחיר נמוך יותר ממחיר המוצר שהוזמן על ידי הלקוח באתר האינטרנט, המחיר הקובע הינו מחיר המוצר כפי שהופיע באתר האינטרנט בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה בדוא"ל חוזר, כהגדרתו בסעיף 16 להלן.
 12.6 סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תהיה זכאית, בכל עת, לקבוע סכום רכישה מינימלי של מוצרים באתר האינטרנט (להלן: "סכום הרכישה המינימלי"), לפי שיקול דעתה הבלעדי והיא אף תהיה זכאית לשנות את סכום הרכישה המינימלי, מעת לעת וכל זאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. נכון למועד זה, סכום המינימום לרכישה באתר הינו 1 ש"ח.

 13.0 אמצעי תשלום
 13.1 התשלום עבור רכישת המוצרים באתר האינטרנט יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בתוקף, אשר הונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל על פי דין ובכפוף לתנאי חברת כרטיס האשראי הרלוונטי. מובהר כי לא יבוצעו תשלומים באמצעות כרטיס מגנטי נטען ו/או שובר מתנה ו/או כל אמצעי תשלום אחר.
13.2  יובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לעריכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי על ידי חברת כרטיס האשראי וכן בכפוף לקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי עבור ההזמנה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט.
13.3 במקרה בו לא נתקבל אישור מחברת האשראי, מכל סיבה שהיא, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, הזמנתו לא תבוצע וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ בקשר לכך.
 13.4 ל סביון דיאגנוסטיקה בע"מ שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות בכל עת את אמצעי התשלום ו/או להתיר ו/או לאסור שימוש באמצעי תשלום נוסף לצורך רכישת המוצרים באתר האינטרנט. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ככל ש סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תתיר שימוש באמצעי תשלום נוסף, יחול האמור בתקנון זה גם על אמצעי התשלום הנוסף.

 14.0 תנאי תשלום
14.1 התשלום תמורת המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר האינטרנט, יוכל להיעשות במספר תשלומים שווים ללא ריבית, לפי בחירת הלקוח, אך בכפוף לסכומי הרכישה של אותה הרכישה בלבד, כמפורט להלן:
14.1.1 בקניית מוצרים עד לסך של 200 ש"ח – תשלום אחד.
14.1.2 בקניית מוצרים מסך 201 ש"ח – עד 2 תשלומים.
14.1.3 בקניית מוצרים מסך של 450 ש"ח – עד 3 תשלומים.
14.1.4 בקניית מוצרים בסך של 600 ש"ח ומעלה – עד 4 תשלומים.
 14.2 ל סביון דיאגנוסטיקה בע"מ שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מספר התשלומים ואת סכומי הרכישה שיזכו את הלקוח בפריסת תשלומים כזו או אחרת, וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 16.0 סל המוצרים שנבחרו – "עגלת הקניות"
16.1 רשימת המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח באתר האינטרנט לצורך רכישתם תופיע ב"עגלת הקניות". הרשימה תכלול את שמות המוצרים, מחיר המוצרים, כמות המוצרים ובסופה יופיע סיכום של סכום כל ההזמנה.

 16.2 עד לשלב אישור ביצוע התשלום הלקוח יוכל להחליט על הסרה ו/או הוספה של מוצרים המופיעים ב "עגלת הקניות".
 16.3 לאחר ביצוע התשלום ואישורו ע"י חברת כרטיס האשראי, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה לכתובת הדוא"ל שהזין בפרטיו האישיים (לעיל ולהלן: "אישור ביצוע ההזמנה בדוא"ל חוזר").
16.4 מובהר כי אין ברישום מוצרים ב"עגלת הקניות" על ידי הלקוח כדי "לשמור" ו/או "לשריין" מוצר ו/או כדי "להבטיח" את מחירו. המחיר הקובע הוא המחיר שקבוע לאותו המוצר בעת אישור ביצוע ההזמנה בדוא"ל חוזר.

  17.0 מבצעים והנחות
 17.1 סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תהיה רשאית להחליט מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי כי מוצר מסוים ו/או קבוצת מוצרים יוצעו למכירה באתר האינטרנט במחיר מוזל ו/או בהנחה ו/או במסגרת מבצע ו/או לבעל כרטיס אשראי ו/או כרטיס אחר כזה או אחר, הטבה מסוימת בעת רכישת המוצר באתר האינטרנט (להלן: "המבצעים").
 17.2 סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את המבצעים וזאת בכל עת לפי החלטתה הבלעדית וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי, לשנות, בכל עת, את המוצרים הנכללים במבצעים ו/או לא לערוך כלל מבצעים.
 17.3 סביון דיאגנוסטיקה בע"מ מביאה לידיעת הלקוח כי מוצרים מסוימים המוצעים למכירה במסגרת המבצעים אינם בהכרח תואמים את המבצע שייערך באתרי אינטרנט אחרים ו/או בחנויות שונות ו/או בכל מקום אחר שבו נמכרים המוצרים.
17.4   המבצעים יהיו בתוקף עד לתום המועד שייקבע לאותם המבצעים (להלן: "מועד הסיום"), ככל שנקבע מועד הסיום, או עד לגמר המלאי – לפי המוקדם מבניהם. ככל שלא נקבע מועד הסיום, יהיה מועד הסיום נתון לשיקול דעתה הבלעדי של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ וכאשר תחליט סביון דיאגנוסטיקה בע"מ על סיום המבצעים, לא תצטרך סביון דיאגנוסטיקה בע"מ לתת הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי ללקוח וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
17.5 מובהר כי כל שינוי בפרטי ההזמנה, יגרור לאחריו בדיקה מחודשת ביחס לזכאותו של הלקוח ליהנות מהמבצעים.

19.0  אחריות
19.1 האחריות לבדיקת המוצרים, טיבם, תכונותיהם, מאפייניהם והתאמתם לצורכי הלקוח, חלה על הלקוח בלבד, גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזר הלקוח במנגנוני החיפוש המצויים באתר האינטרנט.
 
20.0  אחריות בגין פעילות ושימוש באתר האינטרנט
20.1  סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אתר האינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, התקשורת, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, על כל רכיביהם, ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו"ב, אשר ייתכן ויגרמו ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, בין במישרין ובין בעקיפין.
20.2  השירות באתר האינטרנט ניתן כפי שהוא (As Is) והלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם מאשרים כי אין לו ולא תהיינה להם טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור לתכונות אתר האינטרנט ו/או השירות הניתן על פיו, מאפייניו, מגבלותיו או אי התאמתו לצורכיהם ו/או לדרישותיהם.
20.3  סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר האינטרנט ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בתקשורת ו/או ממעשה ו/או ממחדל ו/או רשלנות של ספק אינטרנט ו/או כל ספק אחר ו/או תקלה בתשתית ו/או בשרתים ו/או בתקשורת ו/או בקווי התקשרות.
 20.4 סביון דיאגנוסטיקה בע"מ נוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור ולהבטיח, ככל שניתן, את סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח בעת ביצוע רכישה באתר האינטרנט, לרבות פרטי כרטיס האשראי שמולאו על ידו. יחד עם זאת, סביון דיאגנוסטיקה בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מן וסוג שהוא, בין אם עקיף ובין אם ישיר, העלול להיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו במקרה בו המידע שנמסר לחברה אבד ו/או נעשה בו שימוש שלא מתוך הרשאה של הלקוח ו/או סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או בידיעתה.

 21.0 מדיניות החזרת מוצרים/החלפת מוצרים/ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט
21.1  סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו ולהחזיר מוצר או להחליף את המוצר שרכש באתר האינטרנט, בהתאם למדיניות סביון דיאגנוסטיקה בע"מ המפורטת להלן ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 וכפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "מדיניות החזרת/החלפת מוצרים"). סביון דיאגנוסטיקה בע"מ שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות החזרת /החלפת המוצרים וזאת מבלי שתחויב לתת הודעה כלשהי ללקוח. על הלקוח מוטלת האחריות להתעדכן מעת לעת במדיניות החזרת/החלפת מוצרים, כפי שזו תתפרסם על ידי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ מעת לעת ו/או על פי דין.
21.2  להלן עיקרי מדיניות החזרת/החלפת מוצרים שנרכשו ע"י הלקוח באתר האינטרנט ואין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו:
 21.2.1 מועד אחרון להחזרה (ביטול)/החלפה:
מיום קבלת אישור ביצוע ההזמנה בדוא"ל חוזר ועד 30 ימים מיום קבלת המוצר.
 21.2.2 אופן ההחזרה/החלפה:
 21.2.2.1 ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט יעשה באמצעות פנייה של הלקוח בכתב למוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט, ו/או תקשורת אלקטרונית (להלן: "הודעת הביטול").
21.2.2.2  אופן ההחלפה (חל במקרים של החלפת מוצר בלבד ולא במקרים של החזרה/ביטול הרכישה) במוצר אחר, ייעשה באמצעות פנייה טלפונית/פנייה באתר, של הלקוח למוקד שירות הלקוחות של החברה, שבמסגרתה יציין הלקוח מה המוצר שרכש (להלן: "המוצר הישן" או "הזמנה הישנה") ומה המוצר החדש אותו ברצונו לרכוש במקום המוצר הישן (להלן: "המוצר החדש" או "ההזמנה החדשה"). לאחר פנייתו של הלקוח ובחירת מוצר חדש כאמור, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה החדשה בדוא"ל חוזר וההזמנה הישנה תבוטל. המוצר החדש יסופק ללקוח בהתאם להוראות תקנון זה וזאת בכפוף לכך שבמועד אספקת המוצר החדש ללקוח, ימסור הלקוח לשליח את המוצר הישן.
 21.2.3 תנאים להחזרה/החלפה:
21.2.3.1  המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית.
 21.2.3.2 הלקוח יחזיר את המוצרים באמצעות שליח אשר יאסוף את המוצר, בכתובת בה סופקו המוצרים ללקוח. בזמן הגעת השליח, על הלקוח להיות נוכח במקום ולהציג לשליח תעודה מזהה ו/או את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ומסמכים נוספים בקשר עם הרכישה, לפי בקשת השליח. הלקוח יאשר בחתימתו את איסוף המוצר על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, לפי בקשת השליח.


  21.2.4 דמי ביטול:
21.2.4.1  החזיר הלקוח את המוצרים, לא יגבו דמי ביטול.
21.2.4.2  הלקוח יחויב בדמי המשלוח בלבד בגין ביטול הרכישה.
21.2.4.3  ל סביון דיאגנוסטיקה בע"מ שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מדיניותה בעניין גביית דמי ביטול וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
21.2.5  ביטול החיוב והחזר כספי:
בכפוף לקיומם של התנאים לביטול, כמפורט בסעיף זה לעיל, תוך 14 ימים מיום אישור קבלת הודעת הביטול של הלקוח על ידי מוקד הלקוחות או תוך 14 ימים מיום שקיבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה החדשה בדוא"ל חוזר, לפי העניין, תבטל סביון דיאגנוסטיקה בע"מ את חיוב הלקוח בגין רכישת המוצר הישן או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין ותשיב ללקוח את אותו הסכום בו חויב בפועל בגין המוצר הישן או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין (במקרה בו הלקוח כבר חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי), באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר הישן או ביצוע ההזמנה הישנה, לפי העניין או שתבטל את חיוב הלקוח (במקרה בו הלקוח עדיין לא חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי).
21.2.6  למען הסר ספק מובהר כי מדיניות החזרת מוצרים, כפי שנקבעה ומוצגת באתרי אינטרנט אחרים ו/או ברשתות שונות ו/או בחנויות פרטיות ו/או אצל ספקים שונים, לא תחול על לקוח אשר רכש מוצרים באתר האינטרנט ולהפך.

 22.0 פרטיות
22.1  לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח למלא את פרטיו האישיים. ללא מילוי הפרטים האישיים הלקוח לא יוכל לבצע רכישה באמצעות אתר האינטרנט.
22.2  הלקוח מאשר ומסכים כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי. כמו כן ידוע ללקוח כי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תהיה רשאית לאגור במאגרי המידע של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ את הפרטים האישיים שמולאו על ידו וכן את המידע שייאסף אודותיו תוך כדי השימוש שייעשה על ידו באתר האינטרנט וכל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור. יודגש כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את הנתונים הנ"ל, אלא לצורך מימוש האפשרות לרכוש מוצרים באמצעות אתר האינטרנט.
22.3  הלקוח מאשר כי ידוע לו ש סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תהיה רשאית לאסוף בעת השימוש על ידו באתר האינטרנט ולאגור במאגר הנתונים של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ, מידע אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, מוצרים שרכש, מידע או פרסומת אותו קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהם, אמצעי התשלום אשר שימש אותו וכל מידע אחר (לרבות אך לא רק באמצעות קבצי "קוקיס").
22.4  הלקוח מאשר ונותן ל סביון דיאגנוסטיקה בע"מ את הסכמתו למסור את פרטיו האישיים, כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט וכן את המידע והנתונים שיאספו אודותיו כמפורט בסעיף זה לעיל (להלן בסעיף זה: "המידע"), לכל גורם מטעם סביון דיאגנוסטיקה  בע"מ בין היתר לצורך מתן הטבות המותאמות אישית, עריכת סקרים ומחקרי שוק, דיוור ישיר, הפקת מידע סטטיסטי ועוד. כמו כן הלקוח מאשר ונותן ל סביון דיאגנוסטיקה בע"מ את הסכמתו למסור את המידע כהגדרתו לעיל לצד שלישי אשר זקוק למידע זה לצורך מתן השירות ללקוח כתוצאה מהרכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט ו/או בקשר אליה, ובכלל זה גם לנציגי שירות הלקוחות של אתר האינטרנט ו/או חברת השליחויות, לרבות עובדיה ו/או שליחיה ו/או למועדון הלקוחות.
 22.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תהיה רשאית למסור את המידע כאמור לעיל לחברות קשורות ל סביון דיאגנוסטיקה בע"מ וכן תהיה רשאית למסור את המידע בכל מקרה של מיזוג חברות ו/או רה ארגון ו/או העברת הבעלות ו/או הזכויות באתר האינטרנט לצד שלישי ו/או לחברות שבשליטת סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או לחברות קשורות.
 22.6 סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תהיה רשאית להעביר נתונים ממאגר המידע למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהי את הזיהוי האישי של הלקוח.
22.7  סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תהיה רשאית למסור את המידע בכל מקרה בו נתקבל אצלה צו שיפוטי ו/או החלטה ו/או בקשה עפ"י דין למסור את המידע המצוי ברשותה, בהתאם לפרטים שמולאו על ידי הלקוח באתר האינטרנט ו/או לעשות שימוש במידע בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוח לבין סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה.
 22.8 הלקוח מאשר כי ידוע לו כי מטרות מסירת הפרטים האישיים שימסרו על ידו הינם: (1) ביצוע בפועל של רכישת המוצרים באמצעות אתר האינטרנט וכל הפעולות הנלוות והקשורות בכך; (2) שיווק מידע פרסומי כמפורט להלן ודיוור ישיר ע"י סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או ע"י חברות קשורות; (3) שימוש בפרטי הלקוח לפי צרכי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ, בין היתר לצורך איסוף ו/או ניתוח מידע אודות הרגלי הקנייה, העדפות, מידע ו/או פרסומות שנקראו על ידו באתר האינטרנט, זמן שהותו באתר האינטרנט, תדירות כניסתו לאתר האינטרנט ונתונים נוספים; (4) התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר האינטרנט בהתאם לתחומי התעניינות הלקוח וציפיותיו.
22.9  סביון דיאגנוסטיקה בע"מ מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות בכדי לשמור על הפרטים האישיים ו/או המידע של הלקוח ותעשה מאמצים להתקשר עם צדדים שלישיים אמינים בכדי למנוע עשיית שימוש לרעה בפרטים האישיים ו/או במידע שנמסרו לה על ידי הלקוח בעת רכישה באתר האינטרנט. יחד עם זאת, במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה סביון דיאגנוסטיקה בע"מ, בפרטיו האישיים ו/או במידע של הלקוח, לא תהיינה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

23.0  מידע פרסומי
 23.1 הלקוח מאשר כי ידוע לו כי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או חברה הקשורה לה תהינה רשאיות לשגר דבר פרסומת ו/או מידע שיווקי באמצעות, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, שיחה מוקלטת ובכל אמצעי אחר מפרטי אמצעי התקשורת שמסר הלקוח במסגרת הפרטים האישיים.
23.2  לקוח אתר האינטרנט אשר לא מעוניין בקבלת מידע פרסומי כאמור, נדרש לסמן סימון במקום המיועד לכך באתר האינטרנט, לפיו הוא אינו מעוניין בקבלת מידע פרסומי. לקוח אתר האינטרנט יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו.
23.3  הואיל ול סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או לחברה קשורה לה אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הלקוח עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרונית המשותפת ללקוח ולמשתמשים נוספים, סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או חברה הקשורה לה רואות באי סירוב הלקוח לקבל דבר פרסומת כאמור כאישור ומתן התחייבות מצד הלקוח וכן מצד המשתמשים הנוספים כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או חברה הקשורה לה לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים הנוספים באותה כתובת דואר אלקטרונית לקבלת המידע הפרסומי.

24.0  קניין רוחני
 24.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה ו/או בבעלותה של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או הקשורים עמה. זכויות אלו חלות, בין היתר, גם על עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט, שיטות המכירה, בסיסי הנתונים בו ובכלל זה רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, מלל המופיע באתר האינטרנט, עיצוב גרפי, צילומי מוצרים, צילומי אווירה וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ובפעילותו של אתר האינטרנט (להלן יכונו הזכויות יחד: "הזכויות באתר האינטרנט").
24.2  תמונות המוצרים, צילומי מוצרים וצילומי אווירה המופיעים באתר האינטרנט הינן רכושה וקניינה הבלעדי של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "תמונות אתר האינטרנט") וחל איסור מוחלט לעשות בהן כל שימוש, בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקן ו/או להפיצן ו/או לשווקן, בתמורה ו/או שלא כנגד תמורה, בין אם באמצעות אתר האינטרנט ובין אם באמצעות שימוש באתרים אחרים.
 24.3 שמו של אתר האינטרנט וכן סימן המסחר של " סביון דיאגנוסטיקה בע"מ" (בין אם נרשם ובין אם לא), ו/או כל סימן מסחר אחר שיופיע באתר האינטרנט הינם רכושה וקניינה הבלעדי של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש מכל מן וסוג שהוא.
24.4  הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט מאשרים ומתחייבים כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ כי לא יעשה על ידם ו/או על ידי מי מטעמם שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות באתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או של כל גורם אחר באתר האינטרנט, בין באמצעות אתר האינטרנט, בין באמצעות אתרי אינטרנט אחרים ובין בכל אמצעי אחר.
 24.5 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ולתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט, בתמורה ו/או שלא כנגד תמורה.
 24.6 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ בקניינה הרוחני.

 25.0 איסור עשיית שימוש מסחרי
25.1  הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט מתחייבים כי לא יעשו ו/או לא יסייעו לעשות שימוש מסחרי באתר האינטרנט ו/או בנתונים המופיעים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימני המסחר ו/או ברשימת המוצרים המופיעים בו ו/או בפרטים המתפרסמים בו.
25.2  הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט מתחייב שלא לאסוף נתונים מאתר האינטרנט בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה כמנהג משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממחושב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (FRAME) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (להלן: "קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. כל שימוש כאמור מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר ו סביון דיאגנוסטיקה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצויים ו/או לנקוט בהליכים משפטיים בגין שימוש שכזה.

26.0  שימוש נאות באתר
26.1 הלקוח מתחייב לעשות שימוש באתר האינטרנט לשם צפייה אישית במוצרים המוצגים לרכישה באתר ו/או לשם רכישתם בלבד. כל שימוש אחר באתר מהווה הפרה של תנאי השימוש ו סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תהיה רשאית לתבוע פיצויים ו/או לנקוט בהליכים משפטיים בגין שימוש שכזה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יצוין כי:
 26.1.1 אין לבצע פעולה כלשהי שתייצר ו/או שעלולה ליצר עומס על מערכות ושרתי אתר האינטרנט.
26.1.2  אין לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה ו/או ניסיונות לכך, בדרך הפעולה הרגילה של אתר האינטרנט והרכישה באמצעותו.
 26.1.3 אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו, אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין.
26.1.4  אין להזין לאתר האינטרנט כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות ו/או זכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיוצ"ב; סיסמות, שמות משתמש ופרטים אחרים;

27.0  שינויים באתר האינטרנט
27.1.1  מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, סביון דיאגנוסטיקה בע"מ תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התקנון ו/או הוראות בתקנון ו/או את מדיניות החזרת המוצרים באתר האינטרנט ו/או את מבנה ו/או צורתו של אתר האינטרנט ו/או את השירותים הניתנים באתר האינטרנט ו/או את תמחור המוצרים וזאת מבלי שיהיה עליה למסור הודעה מראש (להלן: "השינויים באתר האינטרנט").
 27.1.2 על הלקוח מוטלת החובה להתעדכן בשינויים באתר האינטרנט, כפי שיהיו מעת לעת (ככל שיהיו), ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה בקשר עם השינויים באתר האינטרנט ו/או כתוצאה מתקלות אפשריות כתוצאה מהשינויים באתר האינטרנט.
 27.1.3 אתר זה עשוי להכיל מידע ו/או תמחור שונה לגבי מוצרים שונים. למרות שחברת סביון דיאגנוסטיקה שואפת לספק תמחור מדויק ומידע אמין לגבי כלל המוצרים, שגיאות עלולות להתרחש מעת לעת. חברת סביון דיאגנוסטיקה שומרת לעצמה את הזכות לתקן שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות, וכן לשנות ו/או לעדכן את המידע (כולל וללא הגבלה, מידע הקשור לתמחור, זמינות מלאי ופרטי מוצר), בכל עת ואף ללא מתן הודעה מוקדמת (כולל וללא הגבלה, גם לאחר שהלקוח ביצע רכישה וקיבל אישור הזמנה במייל). במקרה בו פריט מופיע במחיר שגוי ו/או עם מידע שגוי אחר, לחברת סביון דיאגנוסטיקה תהיה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לאשר הזמנה ו/או לבטל כל הזמנה של מוצר זה או אחר. ככל וכרטיס האשראי של הלקוח כבר חויב, בגין הזמנה שבוטלה לאחר רכישה, חברת סביון דיאגנוסטיקה תזכה את כרטיס האשראי שחויב במלוא הסכום בגין ההזמנה שבוטלה. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות שעלולה להיגרם כתוצאה מהאמור.

 28.0 אבטחת מידע
28.1  סביון דיאגנוסטיקה בע"מ נוקטת באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באתר האינטרנט. יחד עם זאת, סביון דיאגנוסטיקה בע"מ אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות ו/או חדירה לאתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה ו/או למערכות חיצוניות ו/או לחשיפת מידע ו/או במחשביה ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות אתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה ו/או למערכות חיצוניות.
28.2  במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה סביון דיאגנוסטיקה בע"מ (להלן: "עשיית שימוש שלא כדין"), לא תהיינה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי צד שלישי.
28.3  הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע ו/או לא ישתתף בביצוע בכל אופן שהוא, כל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין למחשבי סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ו/או לאתר האינטרנט ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלה ו/או לפצח את מערכות האבטחה ו/או ההצפנה.
28.4  הלקוח מאשר כי הוא יודע כי לשם נקיטת אמצעי זהירות, סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ממליצה לשמור את הסיסמא בסודיות, לא למסרה לאחר, לעדכן ולשנות את הסיסמא לעיתים תכופות.

29.0  דין ושיפוט
 29.1 בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן – "המחלוקת"), מוסכם כי יועצה המשפטי של סביון דיאגנוסטיקה בע"מ ישמש כמגשר מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת.
29.2  במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות מקומית ייחודית לדון במחלוקת בין הצדדים.
29.3  הדין שיחול על השימוש באתר האינטרנט הוא הדין הישראלי בלבד.

חברת סביון דיאגנוסטיקה בע"מ מודה לכם על שהקדשתם את הזמן לקריאת תקנון זה ומאחלת לכם שימוש מהנה באתר האינטרנט.